2014-2016жылдарғаарналғанАзаматтық бюджет

2014 -2016жылдарғаарналғанбюджеттікбағдарламаларжиынтықтізімі

Бағдарламаәкімшілігі202   ҚазақстанРеспубликасыТөтеншежағдайларминистрлігі

 

Әкімшілік

Бағдарламалар

Кішібағдарламалар

Атауы

2012 ж. есеп

2013 ж. нақтыланғанжоспар

жоспар

Кассалықшығыс

Нақтышығыс

2014 ж.

2015 ж.

2016 ж.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

202

 

 ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі

68 634 404

60 978 603

72 974 154

86 031 461

85 400 823

72 185 244

 

 

Ағымдағы

60 894 680

54 419 775

62 424 719

65 489 246

65 649 275

64 143 329

 

001

 

Табиғижәнетехногендіксипаттағытөтеншежағдайлардыңалдыналужәнежоюсаласындағымемлекеттіксаясаттықалыптастыружәнеіскеасыружөніндегіқызметтер

7 462 990

7 454 794

8 724 802

9 372 732

9 734 551

9 556 351

 

100

Табиғижәнетехногендіктөтеншесипаттағыжағдайлардыңалдыналужәнежоюсаласындағымемлекеттіксаясаттықалыптастыружәнеіскеасыружөніндегіуәкілеттіорганныңқызметінқамтамасызету

7 368 318

7 360 122

8 645 319

8 811 506

8 811 506

8 811 506

 

104

Ақпараттықжүйлердіңжұмысістеуінқамтамасызетужәнемемлекеттікоргандыақпараттық-техникалыққамтамасызету

94 672

94 672

79 483

561 226

923 045

744 845

 

002

 

Табиғижәнетехногендіксипаттағытөтеншежағдайлардыңалдыналужәнеолардыжою

30 720 795

30 531 309

35 013 914

35 854 395

35 854 395

35 854 395

 

004

 

Өртжәне өңдірістікқауіпсіздігісаласындастандарттар әзірлеу

11 583

11 583

12 711

12 713

12 713

12 713

 

005

 

ҚР ТЖМ күрделішығыстары

503 922

502 135

511 007

501 853

501 853

501 853

 

007

 

Мемлекеттікоргандар мен мекемелермамандарынтөтеншежағдайахуалындаіс-әрекетжасауғадаярлау

22 133

22 133

22 133

33 907

33 907

33 907

 

008

 

Әскериқызметкерлергетұрғынүйалу

131 832

131 832

151 587

259 371

101 320

41 926

 

009

 

Төтеншежағдайларсаласындағықолданбалығылымизерттеулер

54 053

54 053

74 052

102 478

71 520

56 010

 

011

 

ҚР ТЖМ ведомстволықбағыныстымекемелерініңкүрделішығыстары

9 857 713

9 887 376

5 396 936

6 862 864

6 862 864

5 658 014

 

017

 

Төтеншежағдайларминистрлігіжүйесініңмамандарыншетелдіңоқуорындарындадайындау

39 976

40 182

66 440

64 502

64 502

64 502

 

022

 

Тәуекелдердібағалау, табиғизіл-залалардыалдыналужәнеоларғаденқоюжөніндегіұлттықәлуеттікүшейту

 

 

107 038

60 773

47 992

0

 

006

Республикалық бюджет есебіненграндтықаржыландыру

 

 

45 038

45 037

45 037

0

 

018

Гранд есебінен

 

 

62 000

15 736

2 955

0

 

006

 

Жоғарыкәсіпбибілімі бар мамандардыдаярлау

570 276

564 106

705 869

725 428

725 428

725 428

 

013

 

Мемлекеттікматериалдықрезервтіқалыптастыру

9 885 577

3 586 442

9 896 299

9 896 299

9 896 299

9 896 299

 

014

 

Мемлекеттікматериалдықрезервтісақтау

1 633 830

1 633 830

1 741 931

1 741 931

1 741 931

1 741 931

 

 

Даму

7 739 724

6 558 828

10 549 435

20 542 215

19 751 548

8 041 915

 

003

 

Төтеншежағдайларданқорғауобъектілерін салу жәнереконструкциялау

6 597 884

5 416 988

7 809 474

16 477 308

14 990 216

7 446 695

 

020

 

Облыстықбюджеттерге, Астана және Алматы қалаларыныңбюджеттерінехалықты, объектілер мен аумақтардыдүлейтабиғизілзалаларданқорғаужөніндегіжұмыстардыжүргізугеберілетінағымдағынысаналы даму трансферттері

300 000

300 000

999 503

1 060 559

433 086

0

 

015

 

«Резерв» республикалықмемлекеттіккәсіпорынынабағыныстағыведомстволардыңжарғылықкапиталынұлғайту

 

 

 

556 903

0

0

 

016

 

ТЖжәне АҚ корпоративтікақпараттық-коммуникациялықжүйесінқұру

841 840

841 840

1 145 238

1 612 922

3 733 026

0

 

023

 

ҚР ТЖМ 112 бірыңғайкезекші-диспетчерлікқызметініңақпараттықжүйесінқұру

 

 

 

239 303

0

0

 

024

 

«Апаттармедицинасыныңтеміржолгоспитальдары» АҚ жарғылықкапиталынұлғайту

 

 

595 220

595 220

595 220

595 220